UniSZA      CoMAEI

Bahagian Pembangunan Akademik

 • Merancang mempertingkatkan kualiti program akademik (murnikan ayat yang sesuai)
 • Menjadi urus setia bagi Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Akademik Universiti (JKPAU)
 • Mewakili UniSZA ke Menyuarat Majlis Pengurusan Kualiti (MPQ)
 • Bertanggungjawab memaklumkan tentang pekeliling, polisi, dasar, iklan dan maklumat terbaharu tentang program baharu anjuran KPM
 • Menyelaras proses pemantauan dan penilaian program akademik melalui aktiviti semakan kurikulum
 • Mengurus hal-hal berkaitan dengan dokumen program untuk dimajukan kepada MQA/KPM.
 • Memantau perkembangan program akademik melalui Indeks Daya Saing Program Akademik (IDSPA)

SEKSYEN FLEXIBLE EDUCATION WITH SOUL (FLEXS)

 • Pembangunan model penerapan integrasi Flexible Education with Soul (FLEXS) dalam program akademik melalui empat fokus berikut:
 1. Gaya hidup sejahtera
 2. Ta’lim wa tarbiah
 3.  Hubungan Insaniah
 4.  Pembangunan Murabbi
 • Menyelaras pengukuran kursus kefahaman   FLEXS.
 • Mengkaji keberkesanan intergrasi FLEXS di dalam program akademik.

 Bahagian Transformasi Akademik

SEKSYEN KURIKULUM TERSEDIA MASA HADAPAN (FRC)

 • Mengkaji, membangun, memberi khidmat nasihat dan menyelaras dokumentasi berkaitan amalan pendidikan berasaskan hasil atau Outcome Based Education (OBE) dalam sistem OBE UniSZA
 • Menyelaras pelaksanaan Kurikulum tersedia masa hadapanFRC
 • pelaksanaan Amalan Pendidikan Berimpak Tinggi(HIEPs) di UniSZA.
 • pelaksanaan Service Learning University Malaysia (SULAM) di UniSZA.
 • pelaksanaan program pengajian 2u2i.
 • Memantau pelaksanaan Latihan Industri di fakulti berdasarkan garis panduan JPT.
 • Memantau pelaksanaan Education 4.0 di UniSZA.
 • Memantau Status Perancangan dan Pencapaian Pelan Tindakan Akademik (PTA)
 • Mesyuarat Majlis Kerjasama Ketua-Ketua Pusat Pengajaran dan Pembelajaran IPTA Malaysia   (MAGNETIC
 • Mesyuarat penyelaras Services Learning University Malaysia (SULAM)
 • Mesyuarat Penyelaras Akademik
 • Mesyuarat Pengurusan Akademik (MPA)