UniSZA      CoMAEI

Bahagian Transformasi Akademik

SEKSYEN KURIKULUM TERSEDIA MASA HADAPAN (FRC)

 • Mengkaji, membangun, memberi khidmat nasihat dan menyelaras dokumentasi berkaitan amalan pendidikan berasaskan hasil atau Outcome Based Education (OBE) dalam sistem OBE UniSZA
 • Menyelaras pelaksanaan Kurikulum tersedia masa hadapanFRC
 • pelaksanaan Amalan Pendidikan Berimpak Tinggi(HIEPs) di UniSZA.
 • pelaksanaan Service Learning University Malaysia (SULAM) di UniSZA.
 • pelaksanaan program pengajian 2u2i.
 • Memantau pelaksanaan Latihan Industri di fakulti berdasarkan garis panduan JPT.
 • Memantau pelaksanaan Education 4.0 di UniSZA.
 • Memantau Status Perancangan dan Pencapaian Pelan Tindakan Akademik (PTA)
 • Mesyuarat Majlis Kerjasama Ketua-Ketua Pusat Pengajaran dan Pembelajaran IPTA Malaysia   (MAGNETIC
 • Mesyuarat penyelaras Services Learning University Malaysia (SULAM)
 • Mesyuarat Penyelaras Akademik
 • Mesyuarat Pengurusan Akademik (MPA)