Fungsi & Peranan

Bahagian Pengurusan Akademik

SEKSYEN PENGAMBILAN DAN KEMASUKAN

 • Menyelaras syarat kemasukan Diploma dan Ijazah Sarjana Muda.
 • Menyelaras bengkel pengesahan unjuran dan syarat kemasukan pelajar sesi kemasukan baharu.
 • Penyediaan kertas kerja Mesyuarat Senat bagi pengesahan unjuran dan syarat kemasukan pelajar sesi akademik baharu.
 • Mengemaskinikan unjuran dan syarat baharu di sistem e-MAS, JPT sepertimana pengesahan Senat Universiti.
 • Perwakilan universiti ke mesyuarat-mesyuarat pengambilan pelajar bersama JPT, KPT.
 • Mengurus pengambilan pelajar Diploma dan Ijazah Sarjana Muda.
 • Mengurus permohonan kes-kes rayuan kemasukan dan kes-kes pertukaran universiti.
 • Menguruskan dan menyelaras sesi pendaftaran pelajar baharu Diploma dan Ijazah Sarjana Muda.
 • Membuat laporan kekosongan tempat mengikut program selepas selesai pendaftaran perdana kepada pihak JPT, KPT bagi tujuan permohonan rayuan.        
 • Menguruskan dan menyelaras sesi pendaftaran pelajar baharu rayuan Diploma dan Ijazah Sarjana Muda.
 • Menyelaras unjuran statistik pengambilan pelajar ke UniSZA.
 • Membantu aktiviti pemasaran dan promosi yang diselaraskan oleh pihak CCORM.

Capaian Sistem yang Digunakan

Seksyen Pengambilan dan Kemasukan

SEKSYEN PENJADUALAN, REKOD & PENDAFTARAN KURSUS

 • Melaksana dan mengurus pendaftaran kursus, penjadualan kuliah serta urusan pengemaskinian Sistem Akademik (SISMAK) pelajar Diploma dan Ijazah Sarjana Muda.
 • Menyelaras pendaftaran kursus mobiliti berkredit inbound dan outbound.
 • Mengurus rekod dan pengesahan status pelajar.
 • Mengurus dan mengemaskini permohonan pertukaran program pengajian pelajar diploma dan ijazah sarjana muda.
 • Mengurus dan mengemaskini permohonan pelajar diploma dan ijazah sarjana muda untuk Tarik Diri daripada Kursus (TD), Tarik Diri daripada Semester (TP) dan Tarik Diri daripada Universiti (HS).
 • Mengemaskini permohonan pemindahan dan pengecualian kredit pelajar.
 • Menyedia data pelajar diploma dan ijazah sarjana muda.
 • Menyelaras data MyMoheS, Setara dan QS Ranking.

Capaian Sistem yang Digunakan

Seksyen Penjadualan, Rekod dan Pendaftaran Kursus

SEKSYEN PEPERIKSAAN DAN PENGIJAZAHAN

 • Mengurus dan menyelaras perkara-perkara yang berkaitan dengan peperiksaan akhir seperti tempat, bahan/alatan peperiksaan serta kertas soalan peperiksaan.
 • Menyedia jadual peperiksaan akhir.
 • Membuat lantikan ketua pengawas, pengawas dan pembantu peperiksaan.
 • Menyemak format, mencetak, menyimpan kertas peperiksaan dalam bilik kebal dan menyerahkan kepada ketua pengawas peperiksaan.
 • Menerima dan mengumpul laporan perjalanan peperiksaan akhir.
 • Mengurus tatatertib pelajar berkaitan hal ehwal akademik.
 • Menyedia laporan keputusan peperiksaan akhir untuk pengesahan Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Fakulti dan Mesyuarat Senat.
 • Mengurus rayuan semakan semula keputusan rasmi peperiksaan.
 • Mengurus rayuan meneruskan pengajian.
 • Mengurus pelajar yang akan bergraduat dan tamat pengajian.
 • Menyedia skrol dan transkrip akademik pelajar.
Capaian Sistem yang Digunakan

Seksyen Peperiksaan dan Pengijazahan

 • Sistem Genero
 • Sistem UTIME
 • Sistem Portal Pengurusan (Pengstrukturan Kursus)

SEKSYEN PENGURUSAN DASAR

 • Pengemaskinian buku peraturan akademik.
 • Urusetia Mesyuarat Pengurusan Akademik (Prasiswazah dan Pascasiswazah).
 • Urusetia Mesyuarat Panel Penilai Anugerah DiRaja.
 • Urusetia Anugerah Terbaik Fakulti.
 • Mengurus penganjuran bengkel, seminar dan program-program khas.
 • Menyelaras Dokumen Kualiti

SEKSYEN PENTADBIRAN

 • Mengendalikan sistem pengurusan fail.
 • Mengendalikan rekod cuti staf dan mengemaskini fail-fail peribadi staf.
 • Merancang pembelian alatan setiap seksyen.
 • Menyelaras Sistem Pengurusan Kualiti dan Risiko.
 • Mengurus aset, inventori dan harta modal.
 • Mengurus belanjawan dan kewangan.
 • Menyediakan barang-barang keperluan pejabat.

Capaian Sistem yang Digunakan

Seksyen Pentadbiran dan Pengurusan Dasar

Fungsi & Peranan

Bahagian Pembangunan Akademik

SEKSYEN PEMBANGUNAN DASAR PROGRAM AKADEMIK

 • Membantu fakulti membangunkan program akademik baharu.
 • Membantu fakulti menyemak kurikulum program akademik sedia ada.
 • Menjadi urus setia bagi Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Akademik Universiti (JKPAU)
 • Mewakili UniSZA ke Menyuarat Majlis Pengurusan Kualiti (MPQ)
 • Bertanggungjawab memaklumkan tentang pekeliling, polisi, dasar, iklan dan maklumat terbaharu tentang program baharu anjuran KPT
 • Menyelaras proses pemantauan dan penilaian program akademik melalui aktiviti semakan kurikulum
 • Mengurus hal-hal berkaitan dengan dokumen program untuk dimajukan kepada MQA/KPT.
 • Memantau perkembangan program akademik melalui Indeks Daya Saing Program Akademik (IDSPA)

 Sistem Bahagian Pembangunan Akademik